TỔ QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

Spread the love
          1   Đồng Thị Hoa

Sinh năm: 1971

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên môn: Vật lí

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

          2           Trần Thị Vân Anh

Sinh năm: 1976

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Chức vụ: Tổ trưởng

          3   Hoàng Hậu Huyền Trang

Sinh năm: 1987

Chuyên môn: Trung cấp Y Sĩ đa khoa

Nhiệm vụ : Nhân viên y tế

Chức vụ: Tổ phó

          4     Nguyễn Thị Ngần

Sinh năm: 1969

Chuyên môn: Đại học KT

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

          5   Hoàng Trọng Đại

Sinh năm: 1991

Chuyên môn: Trung cấp chế biến SPAU

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

          6   Lê Thị Hồng Gấm

Sinh năm: 1973

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

          7   Hoàng Thị Hương Ly

Sinh năm: 1970

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

          8   Hoàng Thị Vân

Sinh năm: 1976

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

          9   Phạm Thị Vượng

Sinh năm: 1973

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

        10   Nguyễn Thị Hồng Xuyến

Sinh năm: 1975

Chuyên môn: Kỹ thuật nấu ăn

Nhiệm vụ: Cấp dưỡng

        11   Trần Văn Đông

Sinh năm: 1958

Nhiệm vụ: Bảo vệ

        12   Phạm Minh Hồng

Sinh năm: 1958

Nhiệm vụ: Bảo vệ

        13   Lê Thanh Sơn

Sinh năm: 1961

Nhiệm vụ: Bảo vệ